Jafnlaunastefna Klettabæjar

Klettabær ehf. (hér eftir Klettabær) fylgir ákvæðum laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Það er stefna Klettabæjar að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara og réttinda fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá félaginu. Jafnlaunastefna þessi er órjúfanlegur hluti af launastefnu félagsins.  

 

Klettabær fylgir öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma. Laun starfsmanna Klettabæjar eiga að endurspegla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra um þekkingu, hæfni, reynslu og ábyrgð til að sinna starfinu. 

 

Til þess að framfylgja jafnlaunastefnu sinni skuldbindur Klettabær sig til að viðhalda og rýna jafnlaunakerfi félagsins sem byggir á íslenska jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012. Með jafnlaunakerfinu á það að vera tryggt að launaákvarðanir séu byggðar á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér beina eða óbeina mismunun vegna kyns eða annarra ómálefnalegra sjónarmiða. Með innleiðingu jafnlaunakerfis gildir ákveðið verklag við launaákvarðanir sem tryggja á jafnrétti, stöðugar umbætur og viðbrögð sem felast í leiðréttingu kynbundins launamunar, komi hann í ljós. 

 
Laun allra starfsmanna Klettabæjar eru yfirfarin að minnsta kosti einu sinni á ári samhliða jafnlaunaúttekt. Tilgangur slíkrar yfirferðar er að tryggja að samræmis sé gætt í launagreiðslum með hliðsjón af jafnlaunastefnu félagsins. Rökstuddar tillögur eru settar fram eftir slíka yfirferð og þær sendar til framkvæmdastjóra Klettabæjar til endanlegs samþykkis. 

 

Starfsmenn geta fengið launasamtal einu sinni á ári. Í kjölfarið eru laun starfsmanna skoðuð út frá hæfniviðmiðum jafnlaunakerfis, s.s. frammistöðu, menntun, reynslu og hæfni viðkomandi. Ef tilefni er til þess að endurskoða laun tiltekins starfsmanns skal það gert.  

 
Til þess að tryggja eftirfylgni og stöðugar umbætur á jafnlaunakerfi Klettabæjar í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85:2012 skuldbindur Klettabær sig til eftirfarandi aðgerða: 

 

·       Að setja fram jafnlaunamarkmið og jafnlaunastefnu og kynna fyrir starfsfólki Klettabæjar.  

·       Að gera innri úttekt á jafnlaunakerfinu til að tryggja gæði jafnlaunakerfisins. 

·       Að fá ytri úttekt á jafnlaunakerfinu og launagreiningu til að greina hvort um kynbundinn launamun sé að ræða. Komi hann í ljós skal hann leiðréttur. 

·       Að birta stefnuna á innri og ytri vef Klettabæjar (Teams og heimasíða Klettabæjar).  

 

Mannauðsstjóri og lögfræðingur bera ábyrgð á skjalfestingu, innleiðingu og framkvæmd stefnunnar ásamt því að sjá til þess að stefnunni sé viðhaldið og að hún sé endurskoðuð árlega af framkvæmdastjórum félagsins. Jafnframt skal lögfræðingur aðstoða stjórnendur Klettabæjar við að tryggja að kröfum laga sem og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé mætt.  

 

Þannig samþykkt: janúar 2021.  
Uppfært: febrúar 2022, janúar 2023.  
Síðast uppfært: nóvember 2023.  

Klettabær mini logo